Skip to main content

De advokatetiske regler

Jeg har været advokat og beskikket af Justitsministeriet siden 2003 og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring gennem Söderberg & Partners, der dækker al min rådgivning.

Hvis du er en privatperson, har jeg i henhold til de advokatetiske regler pligt til skriftligt at oplyse dig om vilkårene for min rådgivning, inden vi starter samarbejdet.

Som advokat har jeg tavshedspligt om alt, hvad jeg får kendskab til under vores samarbejde. Tavshedspligten gælder også efter afslutningen af vores samarbejde med de få undtagelser om advokaters oplysningspligt, der findes i lovgivningen eller branchereglerne.

Anja Staugaard Advokatfirma er underlagt Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Er man kunde i mit firma, kan man indbringe klager over min rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet, hvis sekretariat kan kontaktes via e-mail til klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

De advokatetiske regler kan ses i deres helhed på www.advokatsamfundet.dk.

København 21/08-23

Forretningsbetingelser

Omfang
Disse forretningsbetingelser (”Betingelserne”) gælder for enhver bistand udført af Anja Staugaard Advokatfirma, medmindre vi har indgået en skrifltig aftale om, at andre vilkår skal være gældende. Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.

Honorar
Medmindre vi skriftligt og på forhånd har aftalt andet, fastsættes mit honorar ud fra den anvendte tid, jeg har brugt på opgaven. Min timepris er DKK 3.500, eksklusive moms. Hvis vi har aftalt en fast pris, eller hvis jeg har estimeret en pris for en opgave, er denne pris betinget af, at opgaven bliver afsluttet indenfor den forudsatte tid, og at der ikke opstår omstændigheder, som besværliggør opgavens løsning, eller som jeg ikke med rimelighed kunne have forudset. Jeg vil dog orientere jer med det samme, hvis jeg kan se, at en fast pris ikke kan holdes, eller hvis en estimeret pris overskrides med mere end 20 %.

Afregning
Jeg afregner som udgangspunkt, når sagen sluttes, eller en konkret opgave er færdig. Hvis en sag eller en opgave løber hen over et månedsskifte, kan der afregnes efter slutningen af hver måned. I øvrigt afregner jeg, hvis sagens forløb giver anledning til det, eksempelvis efter at der er indgivet processkrift.

Anja Staugaard Advokatfirma har ikke klientkonto og lægger derfor ud for udgifter som f.eks. retsafgift og berammelsesafgift. Sådanne udlæg viderefaktureres umiddelbart efter, at Anja Staugaard Advokatfirma har betalt dem.

Jeg sender alle afregninger per e-mail, medmindre vi har aftalt andet. Særlige krav vedrørende afregning, herunder om elektronisk afregning eller om et antal kreditdage er alene gældende, såfremt de er skriftligt accepteret af Anja Staugaard AdvokatfirmaAnja Staugaard Advokatfirma.

Transport
Transporttid afregnes til 50 % af den sædvanlige timetakst, medmindre andet aftales. Eventuelle transportomkostninger afregnes kun, hvis vi har aftalt det på forhånd, og vil så afregnes efter statens takster eller faktisk afholdte udgifter, herunder til broafgift mv.

Betaling
Fakturaer forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato. Fakturaer vedrørende udløg forfalder dog til betaling senest ved modtagelsen. Ved for sen betaling er Anja Staugaard Advokatfirma berettiget til uden varsel at indstille arbejdet og til at opkræve renter fra forfaldsdatoen. I forbindelse med udsendelse af rykkere er Anja Staugaard Advokatfirma berettiget til at opkræve gebyrer med de i lovgivningen fastsatte takster.

Interessekonflikter
Ved modtagelse af en sag, undersøger jeg, om der forligger en loyalitets- eller interessekonflikt, og hvis dette er tilfældet, eller en sådan konflikt opstår under sagens forløb, vil jeg henvise dig til en anden advokat.

Hemmeligholdelse
Anja Staugaard Advokatfirma hemmeligholder alle oplysninger, som modtages, medmindre oplysningerne efter omstændighederne ikke har fortrolig karakter, eller Anja Staugaard Advokatfirma efter lovgivningen er forpligtet til at udlevere oplysningerne. Anja Staugaard Advokatfirmavil om muligt orientere jer om en sådan udlevering senest samtidig med, at oplysningerne udleveres til 3. mand eller en myndighed.

Hvidvask
For at undgå støtte til terrorvirksomhed er alle advokater i Danmark underlagt et strengt regelsæt, som blandt andet indebærer, at der skal indhentes identitetsoplysninger. For selskaber omfatter dette oplysninger om de personer, som ultimativt ejer mere end 25 % af selskabet. Kunder hos Anja Staugaard Advokatfirma er derfor på anmodning herom forpligtet til at aflevere nødvendige identitetsoplysninger og dokumentation. Som kunde hos Anja Staugaard Advokatfirma er I forpligtet til at oplyse, hvis en ultimativ ejer eller et medlem af ledelsen er en politisk eksponeret person. Ved en politisk eksponeret person (”PEP”) forstås personer, der bestrider et eller flere højtstående offentlige hverv. Finanstilsynets liste over de personer, der er PEP i Danmark findes her.

Identitetsoplysningerne vil alene blive behandlet og opbevaret med henblik på forebyggelse af hvidvask og støtte til terrorvirksomhed og opbevares i henhold til lovgivningen i minimum 5 år efter klientforholdets ophør.

Insiderhandel
Alle medarbejdere hos Anja Staugaard Advokatfirma er omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber i henhold til værdipapirhandelslovens forbud mod insiderhandel.

Ansvar
Anja Staugaard Advokatfirma er forsikret i HDI med policenr. 156-76206427-30017og erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som min rådgivning påfører dig, dog vil dækningen være begrænset til den maksimale dækning under forsikringen. Den maksimale dækning under forsikringen er DKK 10.000.000 per skade per år og DKK 2.500.000 per advokat per år, og Anja Staugaard Advokatfirma er ikke ansvarlig for et højere beløb for en skade.

Andre samtidige krav mod Anja Staugaard Advokatfirma kan reducere dette beløbsmaksimum.

Anja Staugaard Advokatfirmas ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, driftstab, mistet fortjeneste, tab af goodwill, udgifter til retablering af data eller tab af data, image eller andre af typer af indirekte tab. Erstatningsansvar kan alene gøres gældende af den, som Anja Staugaard Advokatfirma har ydet rådgivning til.

Persondata
Se på næste side, hvordan Anja Staugaard Advokatfirma behandler de personoplysninger, som modtages fra dig i forbindelse med rådgivningen.

Kommunikation
Anja Staugaard Advokatfirma kommunikerer via e-mail, medmindre andet er aftalt. Emails fra Anja Staugaard Advokatfirma vil ikke være krypterede, medmindre I som klient beder om det, eller det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Systemerne hos Anja Staugaard Advokatfirma tjekkes for vira, malware, mv. efter anerkendte standarder, men Anja Staugaard Advokatfirma påtager sig intet ansvar for, at e-mails eller vedhæftede filer ikke indeholder skadelige vira mv. I opfordres derfor til selv af tjekke e-mails og vedhæftede filer for skadelige vira mv., inden de åbnes.

Udtræden
Anja Staugaard Advokatfirma er berettiget til at udtræde af en opgave, hvis der er forfaldne, ubetalte tilgodehavender hos jer som klient, eller hvis et opkrævet depositum ikke er betalt. Anja Staugaard Advokatfirma forbeholder sig endvidere retten til at udtræde, hvis en opgave ikke skaber værdi som jer som klient.

Advokatbreve
Anja Staugaard Advokatfirma udarbejder advokatbreve, når der modtages anmodning herom fra jer eller jeres revisor. Advokatbreve vil blive faktureret efter medgået tid, dog minimum med DKK 1.500 eksklusive moms.

Immaterielle rettigheder
Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Anja Staugaard Advokatfirma, tilhører Anja Staugaard Advokatfirma, medmindre er aftalt.

Tvister
Klager over advokaters adfærd og salær kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Du kan læse mere om Advokatnævnet på www.advokatsamfundet.dk/ advokatnaevnet, men jeg vil selvfølgelig opfordre dig til først at tale med mig.

Dette brev er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk ret. Enhver tvist i forbindelse med Anja Staugaard Advokatfirmas rådgivning eller aftalebrevets indhold skal indbringes for de danske domstole.

Jeg ser frem til at rådgive dig og til et godt samarbejde.

København 21/08-23

Persondata

Anja Staugaard Advokatfirma er den dataansvarlige

Hvordan kontakter I os?
Anja Staugaard Advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om jeres selskab og medarbejdere. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Anja Staugaard Advokatfirma
Hyskenstræde 3, st. tv.
1207 Copenhagen K

CVR.nr.: 40 54 12 09
Telefon 30 28 07 11
Mail: info@anja-staugaard-advokatfirma.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
Hvis I har spørgsmål til vores behandling af oplysninger, er I altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på info@anja-staugaard-advokatfirma.dk, eller telefon 30 28 07 11 eller ved almindeligt brev på ovenstående adresse.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til at behandle din sag og til at rådgive dig i forhold til den specifikke opgave, I har bedt os om at løse. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b).

Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-numre, sker vores behandling på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 9(2)(f) og databeskyttelseslovens §11, stk. 2, nr. 3 med det formål at håndhæve eller forsvare retskrav, hvor vores legitime interesse går forud for dine interesser og grundlæggende rettigheder.

Kategorier af personoplysninger og hvor jeres personoplysninger stammer fra
Anja Staugaard Advokatfirma behandler følgende kategorier af personoplysninger om jer:

Almindelige personoplysninger om medarbejdere, herunder kontaktoplysninger såsom navn, stilling, e-mail, telefon, adresse og oplysninger om, hvor du er ansat. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser (virk.dk, dkpto.dk eller minretssag.dk) kan vi af hensyn til at identificere den pågældende person være nødt til at behandle flere af vedkommendes almindelige personlige oplysninger, herunder CPRnummer.

Kilderne til personoplysningerne er enten jer eller en anden person tilknyttet den part, som du repræsenterer.

Hvordan deler vi jeres personlige oplysninger?
Vi behandler jeres personlige oplysninger fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter, medmindre vi er forpligtet til det i henhold til lovgivningen, eller hvis det er nødvendigt for at forfølge de formål, som vi har beskrevet ovenfor. Videregivelsen af almindelige personoplysninger sker i så fald på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), 6(1)(c) eller art. 6(1)(f), og for følsomme personoplysninger sker videregivelsen på baggrund af art. 9(2)(f).

Jeres personlige oplysninger overføres ikke til lande uden for EU/EØS, medmindre dette sker til en specifik klient, modpart, domstol eller lignende. I så fald vil sådanne overførsler ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens art. 49(1)(b-e).

Oplysningerne kan overlades til eksterne leverandører, herunder databehandlere, som bistår Anja Staugaard Advokatfirma med drift af virksomheden, og hvormed der er indgået skriftlig aftale.

Opbevaring af dine personoplysninger
Anja Staugaard Advokatfirma opbevarer jeres personoplysninger så længe, som ovennævnte formål tilsiger. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige, hvor længe Anja Staugaard Advokatfirma vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse, at vi vil lægge vægt på Anja Staugaard Advokatfirma’s forpligtelser i henhold til de advokatetiske regler, forældelsesloven og bogføringsloven og opbevarer derfor normalt personoplysninger i op til 5 år.

Hvordan sikrer vi dine personoplysninger?
Anja Staugaard Advokatfirma har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter jeres personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem mv.

Anja Staugaard Advokatfirma har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger vedrørende fortrolighed og informationssikkerhed, der beskytter de indsamlede personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, ændret, uautoriseret offentliggjort, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dette omfatter bl.a., at adgang til personoplysninger fysisk og systemmæssigt begrænses til de kollegaer, som har et arbejdsrelateret behov for adgang hertil, og som har modtaget undervisning og instruktion i behandling af personoplysninger. Vi er alle underlagt fortrolighed og tavshedspligt.

Personoplysninger i fysisk form eller på bærbare datamedier (USB o. lign.) opbevares aflåst, når de ikke er i brug, mens personoplysninger i digital form er beskyttet af adgangskontrol, personlige adgangskoder, kryptering, backup-system samt opdaterede firewalls og anti-virusbeskyttelse.

Anja Staugaard Advokatfirma har også proces for håndtering af eventuelle sikkerhedsbrud og underretning herom til jer og Datatilsynet.

Imidlertid kan intet informationssystem være 100% sikkert. Så Anja Staugaard Advokatfirma kan ikke garantere den absolutte sikkerhed for dine oplysninger. Desuden er Anja Staugaard Advokatfirma ikke ansvarlige for sikkerheden, ved de oplysninger I sender til
os via netværk, som vi ikke selv kontrollerer, herunder internet og trådløse netværk.

Jeres rettigheder
I har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Anja Staugaard Advokatfirma’s behandling af oplysninger om jer. Hvis I vil gøre brug af dine rettigheder, skal I kontakte os.

  • I har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af jeres personoplysninger.
  • I har også ret til at modsætte jer behandlingen af jeres personoplysninger og få behandlingen af jeres personoplysninger begrænset
  • Særligt har I en ubetinget ret til at modsætte jer behandling af jeres personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • I har ret til at modtage de personoplysninger, som I selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Der kan være betingelser eller begrænsninger til jeres rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at I f.eks. har ret til dataportabilitet eller sletning i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I har ret til at klage til Datatilsynet over vores brug af jeres personlige oplysninger. I kan læse mere om jeres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som I finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis I er utilfredse med den måde, Anja Staugaard Advokatfirma behandler jeres personoplysninger på. I finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Sikker mail

Jeg anvender TLS 1.2 på al udgående e-mail-korrespondance.

Hvis du har brug for at sende en e-mail til mig, der indeholder personfølsomme oplysninger, kan du enten sende mig mailen krypteret, f.eks. via Office 365 eller benytte min virksomheds Eboks (CVR . 40541209)

Hvis du gerne vil modtage mails med personfølsomme oplysninger via din Eboks, skal du tilmelde Anja Staugaard Advokatfirma som afsender i din Eboks.

Hvis det bliver nødvendigt at sende en e-mail til dig, der indeholder personfølsomme oplysninger, vil jeg benytte samme fremgangsmåde.